Субота, 10.04.2021, 22:20
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Історія відділу

Історія відділу початкової освіти бере початок 20 березня 1955 року, коли було створено відділ початкового навчання як самостійну одиницю Науково-дослідного інституту педагогіки України. У 1961 р. відділ початкового навчання реорганізовано в лабораторію навчання та виховання молодших школярів, яка з 2000 р. стала називатися лабораторією початкової освіти. З січня 2015 року цей структурний підрозділ Інституту педагогіки НАПН України є відділом початкової освіти.

У різні періоди відділ (лабораторію) очолювали: С.С.Коваленко, М.В.Богданович, О. Я. Савченко, М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік, Т. М. Байбара, О. В. Онопрієнко. З вересня 2014 р. ним керує А. Д. Цимбалару.

Перші десять років діяльність співробітників відділу була спрямована на розробку науково обґрунтованих рекомендацій щодо навчання і виховання молодших школярів. Починаючи з 1965 р., науковці відділу, до якого влилися молоді сили з випускників аспірантури (М. В. Богданович, Н. Ф. Скрипченко, Г. П. Коваль, О. Я. Савченко) були залучені до організації і проведення експериментального навчання, яким охоплювалися школи Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл. та Калуського р-ну Івано-Франківської обл.

У 80-90-х роках лабораторія початкового навчання розгорнула підготовку до переходу трирічної початкової школи на чотирирічну. Було створено проекти програм з української та російської мов (М. С. Вашуленко, О. Н. Хорошковська, Л. О. Варзацька), читання (Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко), математики (М. В. Богданович, Л. П. Кочина, М. М. Левшин), ознайомлення з навколишнім світом та природознавства (Н. М. Бібік, Н. С. Коваль). Готувалися до видання нові підручники і навчальні посібники для учнів 1-4-х класів, методичні посібники і рекомендації для вчителів. Проведена широкомасштабна робота спільно з науковцями-фізіологами, психологами, колегами інших республік, стала основою для реформування в Україні початкової загальної освіти, розпочатого в 2001 р.

У цей період першочерговим серед поставлених перед лабораторією початкової освіти завдань стало розроблення теоретичних засад і нормативної бази переходу початкової ланки на чотирирічний термін навчання в структурі 12-річної середньої загальноосвітньої школи, зокрема, Державного стандарту початкової освіти і його складника – Базового навчального плану.

Після обговорення педагогічною громадськістю України проекту зазначених основоположних документів було детально вивчено подані зауваження та пропозиції і внесено корективи до змісту освітніх галузей. За остаточним варіантом Державного стандарту, затвердженого в Кабінеті Міністрів (постанова № 1717 від 16.11.2000 р.), запрограмовано рівень компетентності молодшого школяра, достатній для всебічного розвитку й успішного навчання в основній школі. Розроблення змістового і методичного супроводу забезпечувалось його експериментальною перевіркою на практиці. Апробація підручників за рішенням МОН України здійснювалась у визначених наказом (№ 434 від 30.07.2002 р.) регіонах.

Упродовж 2007-2009 рр. в лабораторії розроблялася тема «Науково-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів на засадах компетентнісного підходу». У процесі дослідження уточнено понятійний апарат проблеми дослідження (контроль, перевірка, оцінювання, оцінка, вимірники, критерії, компетентнісний підхід у навчанні) теоретично обґрунтовано об’єкти, функції, види контролю відповідно до вікових мікроетапів (1–2 і 3–4 класів) та змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: «Мови і літератури» (Вашуленко М. С., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Савченко О. Я., Мартиненко В. О., Вашуленко О. В.); «Математика» (Кочина Л. П., Листопад Н. П., Онопрієнко О. В.); «Людина і світ» (Байбара Т. М., Бібік Н. М.); «Здоров’я і фізична культура» (Коваль Н. С.). Визначено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, якісну характеристику рівнів сформованості предметних компетентностей; розроблено й експериментально перевірено форми реалізації різних видів контролю (поточного, періодичного, тематичного, підсумкового), систему контрольно-перевірних завдань і методику їх застосування з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку і специфіки змісту навчальних предметів.

Результати дослідження було представлено в рукописах планових колективних методичних посібників: «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів» (за ред. М. С. Вашуленка), «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 класів» (за ред. Н. М. Бібік), рукопису планової колективної монографії «Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу» (за ред. О. Я. Савченко).

Упродовж 2010-2013 рр. наукові співробітники лабораторії (О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, Т. М. Байбара, Н. С. Коваль, В. О. Мартиненко, О. Ю. Прищепа, К. І. Пономарьова, О. В. Вашуленко, Н. П. Листопад, О. В. Онопрієнко, І. В. Андрусенко) працювали над темою «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі», у межах якої здійснювалась розробка нового змісту і науково-методичної підтримки сучасної початкової шкільної освіти, його наукова апробація в школах України, широка просвітницька робота серед педагогічної громадськості. Результати дослідження висвітлено в колективній монографії «Формування предметних компетентностей в учнів початкових класів» і посібнику (авт. Савченко О. Я.) «Уміння вчитися – ключова компетентність початкової освіти».

У 2014 році науковими співробітниками (О.Я.Савченко, Н.М.Бібік, М.С.Вашуленко, А.Д.Цимбалару, В.О.Мартиненко, К.І.Пономарьова, О.Ю.Прищепа, О.В.Онопрієнко Н. П. Листопад, О. В. Вашуленко, І. В. Андрусенко) розпочато дослідження з теми: «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі».

У 2015 році лабораторію було реорганізовано у відділ початкової освіти, у якому нині працює 9 наукових співробітників:

Савченко Олександра Яківна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Онопрієнко Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (завідувач відділу);

Мартиненко Валентина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Пономарьова Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Прищепа Ольга Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу початкової освіти;

Вашуленко Оксана Вікторівна – науковий співробітник відділу початкової освіти;

Листопад Наталя Петрівна – науковий співробітник відділу початкової освіти.

Андрусенко Ірина Володимипівна- науковий співробітник відділу початкової освіти.

 

                                                                                                      Савченко Олександра Яківна

     Дійсний член (академік) НАПН України, академік-засновник НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти      України, лауреат Державної премії України в галузі освіти. Головний науковий співробітник Інституту  педагогіки НАПН України. Почесний професор низки педагогічних університетів. 

     Фахівець у галузі загальної педагогіки, дидактики початкової освіти, методики літературного читання. Автор педагогічної системи розвитку пізнавальної  активності й самостійності молодших школярів.

     Брала активну участь у підготовці законодавчої бази і формуванні стратегії розвитку української освіти й  педагогічної науки. Є одним із розробників Національної  програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України; Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, є науковим  керівником створення Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Державного стандарту початкової загальної освіти,навчальних програм з літературного  читання; заступник головного редактора першої в Україні «Енциклопедії освіти».

     Підготувала 15 докторів і 32 кандидати наук. Голова Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.  Голова спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України. Голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського.  Входить до складу редколегій низки фахових видань.

     Опублікувала понад 600 наукових праць. Серед них: монографії«Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів», підручник для студентів  «Дидактика початкової освіти», «Методика читання у початковій школі», посібники «Сучасний урок у початкових класах», «Виховний потенціал початкової  освіти», "Уміння вчитися-ключова компетентність молодшого школяра",підручники і методичні посібники з літературного читання, основ здоров’я.

     Нагороджена орденами «Знак Пошани», княгині Ольги І, ІІ, ІІІ ступенів, Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів  України, медалями НАПН України«Ушинський К. Д.», «Григорій Сковорода», нагрудними знаками МОН України «Василь Сухомлинський», «А. С. Макаренко»,  «Відмінник освіти України», золотою медаллю НАН України «За наукові досягнення», золотою пам’ятною медаллю Верховної ради «10 років незалежній  Україні».

                                                                                                Бібік Надія Михайлівна

     Дійсний член (академік) НАПН України (обрана 10.04.2003 р.), доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат  Державної премії України в галузі освіти.

     Головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

     Народилася 25 вересня 1948 р. в с. Новосілки Горохівського району Волинської області. Закінчила філологічний факультет Київського державного  педагогічного інституту імені О. М. Горького (1972 р.).

     Фахівець у галузі навчання і виховання молодших школярів. Розробила дидактико-методичну систему формування пізнавальних інтересів молодших  школярів. Під її керівництвом створено і впроваджено в початкову школу навчальні суспільствознавчі курси «Людина і світ», «Я у світі».Є одним із розробників  Державного стандарту початкової освіти, Концепції 12-річної школи, концепції профільного навчання в старшій школі.

     Підготувала 9 кандидатів і 1 доктора педагогічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті  педагогіки, входить до складу редколегій низки фахових видань.

     Очолювала робочу групу з проведення моніторингу якості шкільної освіти,є консультантом упровадження в Україні проекту «Рівний доступ до якісної  освіти», керівником проекту з реалізації компетентнісного підходу у змісті освіти та навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

     Автор понад 200 наукових праць. Серед них: монографія «Формування пізнавальних інтересів молодших школярів», підручники з курсу«Людина і світ», «Я і  Україна» (соціальна компонента), «Я у світі»,методичні посібники для середньої загальноосвітньої школи і вищих навчальних закладів, співавтор колективних  монографій «Дидактико методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів .на засадах компетентнісного підходу»,  «Формування предметних компетентнісних в учнів початкової школи».

     Нагороджена Грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Софія Русова», медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.».

    

                                                                                         Пономарьова Катерина Іванівна

     Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

     Фахівець у галузі методики навчання молодших школярів української мови. Розробила методику розвитку мовлення учнів 1-4 класів, науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання мовленнєвої компетентності молодших школярів, методику формування соціокультурної компетентності учнів початкових класів у процесі навчання української мови.

     Є одним із розробників Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури»), навчальної програми з української мови для 1-4 класів, вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з української мови (мови навчання), методичних рекомендацій щодо проведення в 4 класах державної підсумкової атестації з української мови.

     Створила навчально-методичний комплект з розвитку зв’язного мовлення учнів 1-4 класів, навчальні посібники з української мови, низку посібників для перевірки навчальних досягнень молодших школярів з української мови (зошити для тестової перевірки, картки для поточного контролю, підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації).

     Автор близько 130 публікацій.

     Нагороджена Почесною грамотою МОН України (2011 р.), Почесною грамотою НАПН України (2012 р.) та Дипломом І ступеня за колективну монографію «Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу» (2013 р.).

 

 

 

 

 

                                                                Прищепа Ольга Юхимівна

    Кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник, доцент. Фахівець у галузі навчання і виховання молодших школярів.

    Роботи присвячені проблемам української мови, формуванню й удосконаленню навичок письма, розвитку мовлення учнів початкових класів. Брала участь у розробці Державного стандарту початкової освіти (2011), Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською і російською мовами (2001, 2006, 2011), методичних рекомендацій до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (1999, 2000, 2003).

    Автор понад 100 наукових праць. Серед них навчальні посібники для школярів початкових класів,дошкільників,методичні посібники для вчителів початкової ланки школи, статті з проблем навчання української мови, зокрема, навчання письма шестирічних першокласників, в тому числі дітей, які пишуть лівою рукою.

    Є членом комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. З 2014-2015 р. -член спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН України К 26.452.02 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

    Нагороджена грамотами МОН України та НАПН України.

 

                                                                                   Вашуленко Оксана Вікторівна

  Науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

     Досліджує проблеми методики читання молодших школярів.

     Є співавтором підручника «Буквар» й комплекту навчальних посібників з навчання грамоти для 1 класу початкової школи, вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з літературного читання, методичних рекомендацій щодо проведення в 4 класах державної підсумкової атестації з літературного читання.

     Автор  контрольних робіт для державної підсумкової атестації з літературного читання, довідника молодшого школяра з літературного читання, понад 60 публікацій у науково-методичних журналах і збірниках.

     Нагороджена грамотою НАПН України (2011 р.)та Дипломом І ступеня за колективну монографію «Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу» (2013 р.).

 т                                                                                Андрусенко Ірина Володимирівна

Науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Досліджує  проблему навчання природознавства у початковій школі.

Автор навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, статей у наукових фахових виданнях з актуальних питань природознавства та екологічної освіти молодших школярів. Співавтор  програми «Я і енергія», навчального посібника «Школа друзів планети. Уроки для сталого розвитку»  у 1-2 класах,  методичного посібника для вчителів до розробленого курсу.

Активний учасник Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференцій і семінарів.

Коло наукових інтересів: методика навчання природознавства, екологічна освіта, освіта сталого розвитку.

                                                                                  Листопад Наталія Петрівна

Науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

 Є одним із розробників Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Математика»), навчальної програми з математики 1-4 класів, вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з математики, методичних рекомендацій з формування і оцінювання предметної математичної компетентності.

 Автор  підручника з математики для 4 класу, комплекту робочих зошитів з математики для 1-4 класів, комплекту «Цікава математика для дошкільнят», збірників завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, має понад 50 публікацій у науково-методичних журналах і збірниках.

Нагороджена Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою НАПН України, медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.»

                                                                            Мартиненко Валентина Олександрівна

     Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Фахівець у галузі навчання і виховання молодших школярів.

   Наукові роботи роботи присвячені  дослідженню дидактико-методичних аспектів читання (літературного читання)  учнів: оновлення змісту у контексті компетентнісного підходу; сутнісні характеристики читацької компетентності школярів; розуміння  учнями змісту текстів різних видів; моделювання уроків формування досвіду читацької діяльності учнів; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; контрольно-оцінна діяльність на уроках класного і позакласного читання та ін.

   Брала участь у розробленні Державного стандарту загальної початкової освіти (1997, 2002, 2010); співавтор навчальних програм з літературного читання  та позакласного читання (1999, 2000, 2004, 2012, 2015), методичних рекомендацій з контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (1999, 2003, 2008, 2014)

  Автор понад 140 наукових  публікацій. Серед них: навчальні й методичні посібники для молодших школярів, розділи до монографій,  хрестоматії для позакласного читання, статті  у фахових виданнях.

   Є членом науково-експертної ради Вченої ради. З 2004 по 2011 рр. працювала на посаді вченого секретаря Інституту.

   Нагороджена нагрудниим знаком «Відмінник освіти України» (2002), медалями НАПН України «К.Д.Ушинський» (2009), «Софія Руссова» (2010), «Григорій Сковорода» (2014), Грамотою Верховної ради України ( 2007 ), Почесною грамотою МОН України (2003),  Почесною грамотою АПН (2004)  та Інституту педагогіки (2006),

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz