Субота, 10.04.2021, 21:53
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Статті у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів

Андрусенко, І. В. Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів / І. В. Андрусенко // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. пед. читань, присвячених пам’яті Т. М. Байбари, 3–4 квіт. 2012 р., м. Полтава / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 3–4.

Андрусенко, І. В. Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів навчання курсу «Я і Україна» / І. В. Андрусенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 р. – К., 2012. – С. 334–336.

Андрусенко, І. В. Методичні умови формування природознавчої компетентності учнів початкових класів / І. В. Андрусенко // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28-29 березня 2013 р.). – Київ: Оберіг, 2013. – С. 206 – 211.

Андрусенко, І. В. Формування природознавчої компетентності учнів 3-4 класів / І. В. Андрусенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013 . – С. 141-143.

Андрусенко, І. В. Удосконалення організаційних форм навчання природознавства на засадах компетентнісного підходу. / І. В. Андрусенко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.201 -202.

Андрусенко, І. В. Формування екологічних умінь у процесі навчання природознавства / І. В. Андрусенко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С.186 -187.

Байбара, Т. М. Формування педагогічного мислення майбутнього учителя – завдання фахової методики у вузі / Т. М. Байбара // Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 1–3 берез. 2000 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – С. 92–95.

Бібік, Н. М. Проблеми професійного вдосконалення вчителя початкових класів /Н.М.Бібік//Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури ізміступочаткової освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 2001 р., 23-25 квіт. /Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка; АПН України. Ін-т педагогіки. – Полтава, 2001. – С. 12-13.

Бібік, Н. М. Моделі розвитку сучасної української школи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки ; редкол.: Н. М. Бібік, д-р пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України [та ін.]. - К. : СПД Богданова А. М., 2007. - 240 с. : іл.

Бібік, Н. М. Проблеми модернізації загальної середньої освіти // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009.

Бібік, Н. М.  Характеристика змісту і методики предмету «Я у світі» / Н. М. Бібік // Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 квітня 2013 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2013. – С. 105–114.

Бібік, Н. М. Ситуації навчальної взаємодії учнів на уроках з предмета «Я у світі». / Н. М. Бібік // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.193 -194.

Вашуленко, М. С. Перспективність і наступність у мовленнєвому розвитку дошкільників та учнів першого класу // Наступність і перспективність у навчанні й вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : матеріали [міжнар. наук.-практ.] конф. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.].- Переяслав-Хмельницький, 2000.- С. 138—140. — Назва на обкл.: Дитинство: наступність і перспективність.

Вашуленко, М. С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання // Проблеми переходу початкової школи на нову структуру і зміст навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 2-3 листоп. 2000 р. : наук. вид. / АПН України, Донец. облас. ін-т післядиплом. освіти [та ін.]. - Донецьк, 2000. - С. 25-32.

Вашуленко, М. С. Формування особистості на початковому етапі мовної освіти // Українська мова в освіті: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Українська мова в освіті», [листоп., 1999 р.] /Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 88-95.

Вашуленко, М. С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання //Почат. школа. - 2001.- № 1.- С.11-14.

Вашуленко, М. С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання // Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. методики гуманіт. дисциплін. - Дрогобич, 2001. - С. 15-20.

Вашуленко, М. С. Сучасні орієнтири початкової мовної освіти //Науково-методичний супровід модернізації початкової освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 груд. 2002 р. / АПН України, Луган. ін-т післядиплом. пед. освіти, Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. - Луганськ, 2002. - С. 16-30. - Бібліогр.: 12 назв.

Вашуленко, М. С. Реалізація ідей випереджувального навчання молодших школярів в умовах класу-комплекту // Психол.-пед. проблеми сіл. школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К., 2004. - Вип. 9. - С. 73-76.

Вашуленко, М. С. Слово про мого старого друга : [до 80-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Сергія Івановича Дорошенка] // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - X., 2004. - Вип. 12. - С. 19- 21.

Вашуленко, М. С. Інтегрування різних видів мовленнєвої діяльності у процесі вивчення рідної мови // Вісн. Житомир, держ. ун-ту ім. Івана Франка / Житомир, держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005. - Вип. 21. - С. 3-5.

Вашуленко, М. С. Дидактичні можливості букваря у збагаченні словникового запасу першокласників // Проблеми сучас. підручника: зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки. - К.; Луцьк, 2007. - Вип. 7. - С. 57-67.

Вашуленко, М. С. Літературна творчість В. О. Сухомлинського у сучасному змісті початкової освіти // Збірник наукових праць. Серія педагогічна / Кам’янець- Поділ. держ. ун-т. - Кам’янець-Подільський, 2007. - Вип. 13, [кн. 1]. - С. 73-77.

Вашуленко, М. С. Методичні підходи до реалізації соціальної функції початкової мовної освіти // Педагогічна і психологічна науки в Україні: [зб. наук. пр. : у 5 т.] / АПН України. - К. : Пед. думка, 2007. - Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології - С. 171-178. -Бібліогр.: 7 назв.

Вашуленко, М. С. Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2010. - Вип. 50.

Вашуленко, М. С. Орієнтація професійної лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів на основну мету шкільної мовної освіти //Наук, вісн. Волин, нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2010. - № 14 : Пед. науки. - С. 85-91. - Бібліогр.: 8 назв.

Вашуленко, М. С. Проблема перспективності і наступності у мовленнєвому розвитку дошкільників і молодших школярів //Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2010. - Вип. 11.

Вашуленко, М. С. Концептуальні засади нових програм з української мови для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. – Донецьк: Каштан, 2012. ‑ С. 29-35.

Вашуленко, М. С. Концептуальні засади нових програм з української мови для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. – Донецьк: Каштан, 2012. ‑ С. 29-35.

Вашуленко, М. С. Методичне підґрунтя професійної мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх учителів початкових класів / Сучасна початкова освіта: вектори розвитку: зб. наук. праць. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 42-53.

Вашуленко, М. С. Методичне підґрунтя професійної мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх учителів початкових класів / Сучасна початкова освіта: вектори розвитку: зб. наук. праць. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 42-53.

Вашуленко, М. С. Вивчення рідної мови розпочинається з Букваря / Зб. наук. праць „Професійна підготовка вчителя: сучасні тенденції та перспективи розвитку”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 4-5 жовтня 2012 р.

Вашуленко, М. С. Мовленнєва підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічному навчальному закладі / Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць в 5 т. − Т.3: Загальна середня освіта. − К. : Педагогічна думка. –  2012. − С. 374-389.

Вашуленко, М. С. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського – першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів / М.С. Вашуленко // Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 123 – Том І. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –  С. 14-15.

Вашуленко, М. С. Концептуальні засади створення підручників з української мови для початкової школи / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки. Педагогічні науки/ -2014.- №6.

Вашуленко, М. С. У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського толерантність – багатогранне поняття / Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. / гол. Ред.. В.Д. Будак. – Випуск 1.46 [108]. – [Серія «Педагогічні науки»]. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 184 с.

Вашуленко, М. С. Нормативне наголошування слів – важлива ознака літературного мовлення молодших школярів. / М. С. Вашуленко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.194 -195.

Вашуленко, О. В. Проблема наступності в педагогічній теорії / О.В.Вашуленко //Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2004 року. – Ч.1. – К.: Пед. думка, 2004. – С.17-18.

Вашуленко, О. В. Дидактичні умови забезпечення наступності змісту освіти / О.В.Вашуленко // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2005 року. – Ч.І. – К.: Пед. Думка, 2005. – С.11-12.

Вашуленко, О. В. Дидактичні умови забезпечення наступності у навчально-виховному процесі / О.В.Вашуленко // Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції. У 2-х ч./ За ред.. І.Г.Єрмакова, С.В.Рудаківської. Частина перша. – К.: КиМУ, 2005. – С. 157-163.

Вашуленко, О. В. Дидактичні умови забезпечення наступності / О.В.Вашуленко // Наступність між початковою та основною ланками в контексті переходу школи на 12-річний термін навчання: Матеріали електронної Всеукраїнської науково-практичної конференції у м. Донецьку, 19 червня – 19 жовтня 2006 року: російською та українською мовами – Донецьк: «Донбас», 2007. – Т. І. ‒ С. 27-30.

Вашуленко, О. В. Особливості організації повторення в початкових класах / О.В.Вашуленко // Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 2006 р. – К.: Пед. думка, 2007. – С.187 – 188.

Вашуленко, О. В. Дидактичні умови забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою / О.В.Вашуленко // Актуальні проблеми формування творчої особисті педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2009. – С. 105-108.

Вашуленко, О. В. Тестові завдання як форма перевірки читацької компетентності молодших школярів / О.В.Вашуленко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2007 рік. – К.: Педагогічна думка, 2008. – С. 295-296.

Вашуленко, О. В. Перевірка читацької компетентності молодших школярів / О.В.Вашуленко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік: інформаційне видання. – К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 387-389.

Вашуленко, О. В. Дидактичні умови забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою / О.В.Вашуленко // Актуальні проблеми формування творчої особисті педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2009. – С. 105-108.

Вашуленко, О. В. Функції та види повторення / О.В.Вашуленко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2009 рік: інформаційне видання. – К.: Педагогічна думка, 2010. – С. .

Вашуленко, О. В. Читацька компетентність молодшого школяра: зміст і структура / О.В.Вашуленко // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр. пед. читань, присв. пам’яті Т.М.Байбари (Полтава, 3 – 4 квіт. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПП Шевченко, 2012. – С. 20-23.

Вашуленко, О. В. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О.В.Вашуленко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: інформаційне видання. – К.: Інститут педагогіки, 2012. – С.326-328.

Вашуленко, О. В. Зміст і структура читацької компетентності молодшого школяра / О.В.Вашуленко // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2013 року / Ред. кол.: Федоренко О.А., Єрмаков І.Г. (науковий редактор), Ратушна А.М. – К.: Оберіг, 2013 – С. 202 – 206.

Вашуленко, О. В. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О.В.Вашуленко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки, 2013. – С. 144-145.

Вашуленко, О. В. Теоретико-методичні засади формування в учнів початкової школи читацької компетентності / О.В.Вашуленко // Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 квітня 2013 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2013. – С. 138–145.

Вашуленко, О. В. Літературно-творча складова читацької компетентності / О. В. Вашуленко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С.187 -188.

Вашуленко, О. В. Типи уроків навчання грамоти (читання). / О. В. Вашуленко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.203 -204.

Листопад, Н. П. Формування обчислювальних умінь і навичок в учнів класу /Н.П. Листопад // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України 30-31 берез. 2004 р. – К.: Пед. думка, 2004. – Ч.ІІ. – С. 49.

Листопад,  Н. П. Розвиток логічного мислення молодших школярів під час вивчення геометричного матеріалу /Н.П. Листопад // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2009р., м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009. – с. 46 -47.

Листопад, Н. П. Дидактичні умови формування логічного складника математичної компетентності молодшого школяра / Н. П. Листопад // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С.188 -189.

Листопад, Н. П. Застосування організаційних форм навчання на уроках математики у педагогічному досвіді. / Н. П. Листопад // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.1204 -205.

Листопад, Н. П. К проблеме моделирования уроков математики по формированию у младших школьников вычислительной компетентности / Н. П. Листопад // Инновационные технологи обучения физико-математическим дисциплинам: материалы VI Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Мозырь, 25–28 марта 2014 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: И. Н. Ковальчук (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2014. – с. 120- 121.

Мартиненко, В. О. Поетичні твори Т. Шевченка у змісті читання в початкових класах/  В.О.Мартиненко  // Матеріали 33-ї науково-практичної  Шевченківської конференції. – Черкаси: Брама, 2003: Кн. 1. – С. 124 – 126.

Мартиненко, В. О. Стан готовності вчителя початкових класів до роботи з різножанровими творами на уроках читання / В.О. Мартиненко // Матеріали Всеукр. науково-метод. конфер. – Кам»янець-Подільський , 2005. –С.73-75.

Мартиненко, В. О. Вчена рада Інституту/ В.О.Мартиненко // Інституту педагогіки 80 років.- К.: Педагогічна думка, 2006. – С. 28 – 29.

Мартиненко, В. О. Читабельність тексту як чинник впливу на розуміння його молодшими школярами / В. О. Мартиненко // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика : матеріали Всеук. пед. читань, присвячених пам’яті Т. М. Байбари, 3–4 квіт. 2012 р., м. Полтава / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 93–96.

Мартиненко, В. О. Літературний розвиток молодших школярів у контексті компетентнісного підходу / В. О. Мартиненко // Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 квітня 2013 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2013. – С. 120 – 126.

Мартиненко, В. О. Моделювання уроків  формування досвіду читацької діяльності молодших школярів. / В. О. Мартиненко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.196 -197.

Мартиненко, В. О. Характеристика чинників впливу на розуміння молодшими школярами текстів різних видів / В. О. Мартиненко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С.181 -182.

Онопрієнко, О. В.  Підготовка вчителя до організації проектної діяльності молодших школярів на уроках математики / О. Онопрієнко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2009. – С. 190–193.

Онопрієнко, О. В.  Теоретико-методичні засади реалізації методу проектів у процесі вивчення математики в початковій школі // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 389–394.

Онопрієнко, О. В.  Нормативне забезпечення реалізації компетентнісного підходу в системі початкової освіти / О. В. Онопрієнко // Моніторинг як інструмент управління освітою: матеріали обласної науково-практичної конференції в м. Донецьку, 01 грудня 2001 року / редкол. Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов та ін. – УЦ 2-х т. – Донецьк: Витоки, 2011. – Т. 1. – С. 25–31.

Онопрієнко, О. В.  Результати дослідження якості природничо-математичної освіти учнів 4 класу. Математична підготовка учнів 4 класу / О. В. Онопрієнко // Моніторинг як інструмент управління освітою : матеріали обласної науково-практичної конференції в м. Донецьку, 01 грудня 2011 року / редкол. Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов та ін. – УЦ 2-х т. – Донецьк : Витоки, 2011. – Т. 1. – С. 31–42.

Онопрієнко, О. В.  Реалізація компетентнісного підходу в початковій освіті : нормативне забезпечення / О. В. Онопрієнко // Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Євпаторія, 22–23 березня 2012 р.). – Євпаторія : ЄІСН РВНЗ «КГУ» (м. Ялта), 2012. – С. 13–19.

Онопрієнко, О. В.  До проблеми формування змісту навчання математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу / О. В. Онопрієнко // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28–29 березня 2013 р.). – Київ : Оберіг, 2013. – С. 195–201.

Онопрієнко, О. В.  Реалізація компетентнісного підходу в створенні підручника з математики для першого класу / О. В. Онопрієнко // Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Євпаторія, 25–26 квітня 2013 р.). – Євпаторія : ЄІСН РВНЗ «КГУ» (м. Ялта), 2013. – С. 149–155.

Онопрієнко, О. В.  Дидактико-методичні аспекти формування у молодших школярів математичної компетентності / О. В. Онопрієнко // Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24–25 квітня 2013 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2013. – С. 114–120.

Онопрієнко, О. В.  Итоговая аттестация учащихся 4-х классов : конструирование содержания и оценивание / О. В. Оноприенко // Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов І Междунар. науч.-практ. конф., Евпатория, 29–30 мая 2014 г. / РИО «КГУ». – Ялта, 2014. – С. 61–67.

Оноприенко, О. В. Итоговая аттестация учащихся 4-х классов: конструирование содержания и оценивание / О. В. Оноприенко // Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов І Междунар. науч.-практ. конф., Евпатория, 29–30 мая 2014 г. / РИО «КГУ». – Ялта, 2014. – С. 61–67.

Оноприенко, О. В.  Технология создания работ для моніторинга учебных дострижений младших школьников по математике / О. В. Оноприенко // Инновационные технологи обучения физико-математическим дисциплинам: материалы VI Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Мозырь, 25–28 марта 2014 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина. – Мозырь, 2014. – С. 130–131.

Онопрієнко, О. В. Моніторинг як форма педагогічного супроводу навчальної діяльності молодших школярів. / О. В. Онопрієнко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.197 -198.

Онопрієнко, О. В. Навчальні досягнення молодших школярів: компетентнісний вимір / О. В. Онопрієнко //Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.]. Ч.1 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – С. 266–271.

Пономарьова, К. І. Формування комунікативної компетенції в молодших школярів на уроках української мови / К. І. Пономарьова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи». 27 березня 2008 р. / Інститут педагогіки АПН України, гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва. – К., 2008. – С. 218-221.

Пономарьова, К. І. Структура соціокультурної змістової лінії початкового курсу української мови / К. І. Пономарьова // Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань «Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика», 3 – 4 квітня 2012 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 108–111.

Пономарьова, К. І. Особливості навчання української мови учнів 1-4 класів в умовах упровадження нового змісту / К. І. Пономарьова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти». 24 – 25 квітня 2013 р. / МОН України, Інституту педагогіки НАПН України, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківська академія неперервної освіти. – Харків, 2013.

Пономарьова, К. І. Формування комунікативної компетенції в молодших школярів на уроках української мови / К. І. Пономарьова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи». 27 березня 2008 р. / Інститут педагогіки АПН України, гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва. – К., 2008. – С. 218-221.

Пономарьова, К. І. Структура соціокультурної змістової лінії початкового курсу української мови / К. І. Пономарьова // Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань «Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика», 3 – 4 квітня 2012 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 108–111.

Пономарьова, К. І. Особливості навчання української мови учнів 1-4 класів в умовах упровадження нового змісту / К. І. Пономарьова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти». 24 –25 квітня 2013 р. / МОН України, Інституту педагогіки НАПН України, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківська академія неперервної освіти. – Харків, 2013. – С. 126-132.

Пономарьова, К. І. Дидактичні вимоги до компетентнісно орієнтованого уроку української мови. / К. І. Пономарьова // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.198 -199.

Пономарьова, К. І. Зміст і структура соціокультурної компетентності молодших школярів / К. І. Пономарьова // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С.182 -183.

Прищепа, О. Ю. Фактори впливу на розвиток писемного мовлення молодших школярів (у контексті реалізації компетентнісного підходу) / Ольга Прищепа // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2009.С.25-28.

Прищепа, О. Ю. Основні прийоми розвитку графічних навичок письма в період навчання грамоти / О. Ю. Прищепа // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. пед. читань, присвячених пам’яті Т. М. Байбари, 3–4 квіт. 2012 р., м. Полтава / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 111–114.

Прищепа, О. Ю. Підготовка вчителя до формування мовленнєвої компетентності молодших школярів / О. Ю. Прищепа  // Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 квітня 2013 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2013. – С. 15 – 20.

Прищепа, О. Ю. Розвиток мовленнєвої компетентності в учнів початкових класів / О. Ю. Прищепа // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С.183 -185.

Прищепа, О. Ю. Стан розвитку графіко-орфографічних умінь в учнів початкових класів на уроках української мови. / О. Ю. Прищепа // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.199 -200.

Савченко, О. Я. Концептуальні засади реформування початкової школи // Проблеми переходу початкової школи на нову структуру і зміст навчання: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 листоп. 2000 р., м. Донецьк / М-во освіти і науки України, АПН України, Голов. упр. освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. облас. ін-т післядиплом. освіти. – Донецьк: ВАТ „УкрНТЕК”, 2000. – С. 8–14.

Савченко, О. Я. Фактори впливу на якість загальної середньої освіти в сільській місцевості //Сільська школа: стан, проблеми та перспективи розвитку : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 1999 р. / АПН України, Фонд „Відродження”. – К., 2000. – С. 7–14.

Савченко, О. Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи// Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Каф. методики гуманіт. дисциплін; Редкол.: Д. В. Луцик, А. С. Зимульдінова, І. С. Голодненко та ін. – Дрогобич: Коло, 2001. – С. 7–14.

Савченко, О. Я. Особистісно орієнтована підготовка майбутнього вчителя початкових класів // Початкова школа українського Подунав‘я: минуле, теперішнє, майбутнє: Зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф. (24–25 жовт. 2001), присвяч. 45-річчю пед. ф-ту ІДПІ / Ізмаїл. держ. пед. ін-т. Пед. ф-т; Редкол.: Н. В. Кічук, Т. Р. Гуменнікова, Л. М. Дудко та ін– Ізмаїль, 2001. – С. 77–79.

Савченко, О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти: Матеріали всеукр. наук.–практ. конф., 23–25 квіт. 2001р. / АПН України. Ін-т педагогіки АПН України. Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 5–9. – Бібліогр.: с. 9 (11 назв).

Савченко, О. Я. Інваріантна компонента у підготовці вчителя початкових класів // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 1–2 квіт. 2004 р. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф.. освіти, Нац. пед. ун-т ім.. М. П. Драгоманова; За участю: АПН України Ін-т вищої освіти, Наук.-метод. центру вищої освіти МОН України; За сприяння: Голов. упр. освіти і науки, Київ. міськ. амін., Європ. фундація „Діалог” (Польша); Редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Бех, Г. І. Волинка. – К., 2004. – С. 3–7.

Савченко, О. Я. Новий зміст освіти в основній і старшій школі //Інформаційно-комунікаційні технології в середній і вищій школі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 трав. 2004 р. / АПН України. Ін-т педагогіки, Ізмаїл. держ. гуманіт. ін-т, Київ. держ. акад. водного трансп. – К.; Ізмаїл, 2004. – С. 13–19. – Бібліогр.: с. 18–19 (11 назв); Пед. газ. – 2004. – Серп. (? 8). – С. 1–2: фотогр.

Савченко, О. Я. Вміння учнів учитися як вимір якості шкільної освіти// Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / За ред. акад. С. Д. Максименка. – К., 2005. – С. 34–38.

Савченко, О. Я. Цінності, що об’єднують шкільну і професійну освіту: Зб. матеріалів Міжн. науково-практичної конференції. Київ-Житомир / За ред. В.Кременя, Т.Левовицького, С.Сисоєвої. – К.: КІМО, 2009. –12с.

Савченко, О. Я. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи / О. Я. Савченко // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28–29 березня 2013 р.). – Київ: Оберіг, 2013. – С. 188-195.

Савченко, О. Я. Школа—простір повноцінного життя дитини / О.Я. Савченко / Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 9-10 квітня 2014 року, Київ-Кіровоград-Черкаси, 2014 р. С.13-15.

Савченко, О. Я. Шкільний простір як полеструктуроване середовище / О. Я. Савченко / Інформаційно-освітній прості: технологічні  концепти розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції К. : 2013 . С. 26-28.

Савченко, О. Я. Дидактико-методичні умови моделювання уроків літературного читання. / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – 304 с. – С.195 -196.

Савченко, О. Я. Школа – простір повноцінного життя дитини / О.Я. Савченко / Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 квітня 2014 року, Київ-Кіровоград-Черкаси,) – К., 2014. – С.13-15.

Цимбалару, А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття «проектно-технологічна діяльність» / А. Д. Цимбалару // Анатовані результати НДР Ін-ту педагогіки АПН України за 2004 р. : у 2 ч. – Ч. 2 . – К. : Пед. думка, 2005. – 97 с. – С. 61.

Цимбалару, А. Д. Системний підхід до організації проектно-технологічної діяльності вчителя / А. Д. Цимбалару // Анатовані результати НДР Ін-ту педагогіки АПН України за 2005 р. – К. : Пед. думка, 2006. – 230 с. – С. 200-201.

Цимбалару, А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір» / Цимбалару А. Д. // Materialy II Miedzynarodwej naukowi-praktycznej konferencji «Рershektewiczneopracowanianauki I techniki – 2007» // Nauka I studia. – 2007. – Т. 7. Pedagogicznenauki. – 112 str. – C. 81-84.

Цимбалару, А. Д. Організація проектно-технологічної діяльності вчителя в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи / А. Д. Цимбалару // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки за 2006 р. – К. : Пед. думка, 2007. – 251 с. – С. 216-217.

Цимбалару, А. Д. Моделювання інноваційного освітнього простору 12-річної школи / А. Д. Цимбалару // Педагогіка життєтворчості в контексті нової філософії освіти: психолого-педагогічний аспект / Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 13-14 трав. 1008 р.). – Дніпропетровськ : «Інновація», 2008. – 368 с. – С. 42-50.

Цимбалару, А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір школи» / А. Д. Цимбалару // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки за 2007 р. – К. : Пед. думка, 2008. – 322 с. – С. 17-18.

Цимбалару, А. Д. Забезпечення готовності педагогічного колективу до моделювання інноваційного освітнього простору в школі / А. Д. Цимбалару // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки за 2008 р. – К. : Пед. думка, 2009. – 424 с. – С. 25-26.

Онопрієнко О. В. Досвід діяльності як складник на

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz