Субота, 10.04.2021, 22:36
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Статті у збірниках наукових праць

Андрусенко, І. В. Підручник з природознавства як засіб формування природознавчої компетентності учнів початкових класів / Ірина Андрусенко, Галина Бондарчук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [редкол., наук. ред. О. М. Топузов]. – К., 2012. – Вип. 12. – С. 280–285.

Андрусенко, І. В. Формування екологічних умінь в учнів 1-2 класів на «Уроках для стійкого розвитку. Школа друзів планети» / І. В. Андрусенко // Початкова школа. – 2014. – № 5. – С. 28-31.

Байбара, Т. М. До проблеми визначення поняття «педагогічне мислення» / Т. М. Байбара // Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка : зб. наук. праць. – Полтава, 2000. – Вип. 6 (14). – С. 18–25.

Байбара, Т. М. Теоретичні засади розробки змісту навчального предмета для початкових класів / Т.М. Байбара // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 170–175.

Байбара, Т. М. Педагогічне мислення та формування його у майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання фахових методик / Т. М. Байбара // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури змісту початкової освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 23–25 квіт. 2001 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 34–37.

Байбара, Т. М. Структура змісту методики навчання природознавства в початкових класах / Т. М. Байбара // Зміст і технології шкільної освіти : зб. матеріалів звітної наук. конф. / Інститут педагогіки АПН України. – К., 2001. – С. 96.

Байбара, Т. М. Теоретичні засади розробки змісту навчального предмета для початкової школи / Т.М. Байбара // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 2. . – С. 170–175.

Байбара, Т. М. Функціональна структура педагогічного мислення вчителя початкових класів / Т. М. Байбара // Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Вип. 1. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – С. 148–162.

Байбара, Т. М. Зміст курсу «Методика навчання природознавства в початкових класах» у вищих педагогічних навчальних закладах / Т. М. Байбара // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць / Уманський держ. пед. ун-т імені П. Тичини. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 156–163.

Байбара, Т. М. Зміст курсу «Методика навчання природознавства в початкових класах» у вищих педагогічних навчальних закладах /Байбара Т.М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2002. – № 6. – С. 18.–24. – (Серія «Педагогіка. Соціальна робота»).

Байбара, Т. М. До проблеми цілей процесу навчання в початковій школі / Т. М. Байбара // Зміст і технології шкільної освіти : зб. матеріалів звітної наук. конф. / Інститут педагогіки АПН України. – К., 2003. – С. 40–41.

Байбара, Т. М. Місце фахової методики у процесі формування педагогічного мислення майбутніх учителів початкових класів / Т. М. Байбара // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 26. – С. 146–149.

Байбара, Т. М. До проблеми формування природознавчих понять в учнів початкових класів / Т. М. Байбара // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф., (м. Київ, 30–31 берез. 2004 р.) / Інститут педагогіки АПН України. – К., 2004. – Ч. ІІ. – С. 41–42.

Байбара, Т. М. Особливості методичної підготовки майбутнього вчителя донавчання природознавства в початкових класах / Т. М. Байбара // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів : зб. наук. ст. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2005.

Байбара, Т. М. Роль засобів наочності у процесі формування природознавчих понять в учнів 3-4 класів: Збірник наук. праць. – К.: Вісник ПДПУ ім. Короленка. – 0,4.

Байбара, Т. М. Роль засобів наочності у процесі формування природознавчих понять в учнів 3-4 класів: Збірник наук. праць – К.: Вісник ПДПУ ім. Короленка. – 2006.№ 5.

Бібік, Н. М. Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання [Текст] : зб. наук. праць: педагогічні науки / ред. кол. Н. М. Бібік [та ін.] ; Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. - К. : Фенікс, 2000. - 159 с

Бібік, Н. М. Профільна школа: проблеми науково-методичного супроводу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – Вінниця: ВДПУ, 2004. – Вип. 11. –с.2-4.

Бібік, Н. М. школа О.А. захаренка як феномен живої педагогіки // Педагогічний вісник, 2004 №2. – С. 8-10.

Бібік, Н. М. Педагогічна і психологічна науки в Україні [Текст] : зб. наук. пр. до 15-річчя АПН України: у 5 т. / АПН України. - К. : [б. и.], 2007 Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / відп. ред. Н. М. Бібік. - [Б. м.] : Педагогічна думка, 2007. - 366 с. 

Бібік, Н. М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [Текст] : бібліотека з освітньої політики / Н. М.Бібік [та ін.] ; заг. ред. О. В. Овчарук. - К. : К.І.С., 2004. - 112 с. 

Бібік, Н. М. Компетентнісна освіта - від теорії до практики [Текст] / Н. М. Бібік [та ін.]. - К. : Плеяди, 2005. - 120 с. - (Навчально-методична серія "Відкритий урок. Основна школа" ; вип. 3-4).

Бібік, Н. М. Компетенції і компетентністьу результатах початковоїосвіти  //Сучасна початкова освіта: векторирозвитку: зб. н. праць/. - Бердянськ:  БДПУ, 2012. – С.20-29.

Бібік, Н. М. Авторськаконцепціяпідручників «Я у світі» для 3 і 4 класів / Н. М. Бібік // Проблемисучасногопідручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. :Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784– С. 17–24.

Бібік, Н. М. Предмет «Я у світі»: методичні орієнтири  / Бібік Н. / Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 35-40.

Вашуленко, М. С. Загальнодидактичні підходи до структурування підручника з навчання грамоти / М. С. Вашуленко, 1.1. Козак // Проблеми сучас. підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Пед. думка, 2000. - Вип. 2. - С. 39-43. -Бібліогр.: 5 назв.

Вашуленко, М. С. Проблеми мовно-мовленнєвої професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів //Наук. зап. Сер.: Педагогіка і психологія /Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2001. - Вип. 5. - С. 168-171.

Вашуленко, М. С. Мовленнєва підготовка вчителя початкових класів //Психол.-пед. проблеми сіл. школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К., 2002 - Вип. 1.-С. 145-150.

Вашуленко, М. С. Початкова мовна освіта у контексті реформування загальноосвітньої школи // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992-2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України. - X., 2002.- Ч. 1. - С. 322-338.-Бібліогр.: 11 назв.

Вашуленко, М. С. Перспективи модернізації початкової мовної освіти //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2003. - Вип. 26. - С. 110-114. - Бібліогр.: 12 назв.

Вашуленко, М. С. Початкова мовна освіта - наріжний камінь формування особистості молодшого школяра //Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки /Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2004.- Вип. 4. - С. 3-10. - Бібліогр.: назв.

Вашуленко, М. С. Про лабораторію початкової освіти : [спогади] // Інститут педагогіки, 80 / АПН України, Ін-т педагогіки. - К.: Пед. думка, 2006. - С. 312-314.

Вашуленко, Н. С. Слово про Олександру Савченко / Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко // Інститут педагогіки, 80 / АПН України, Ін-т педагогіки. - К. : Пед. думка, 2006. - С.376-377.

Вашуленко, М. С. Дидактичні «секрети» успішного Букваря // Проблеми сучас. підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Пед. думка, 2008. - Вип. 8.-С. 426—432.

Вашуленко, М. С. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у системі початкової загальної освіти. Дод. 2 [до наказу М-ва освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» від 20.08.2008] : Українська мова і мови національних меншин. Мова навчання / [М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова, О. Ю. Прищепа] // Почат. школа. - 2008. - № 10. - С. 25-28.

Вашуленко, М. С. Мова //Енциклопедія освіти /АПН України; голов, ред. В.Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - С. 513-514. - Бібліогр. в кінці ст.

Вашуленко, М. С. Мова навчання // Енциклопедія освіти / АПН України; голов, ред. В.Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - С. 514. - Бібліогр. в кінці ст.

Вашуленко, М. С. Мовлення //Енциклопедія освіти /АПН України; голов, ред. В.Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - С. 514-515. - Бібліогр.: 6 назв.

Вашуленко, М. С. Текст // Енциклопедія освіти / АПН України; голов, ред. В.Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - С. 901. - Бібліогр. в кінці ст.

Вашуленко, М. С. Якісна дошкільна освіта - підґрунтя успішності початкового навчання. / Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. - Випуск 34. - Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2011. - С. 225 - 230.

Вашуленко, М. С. Мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука успіхів навчання молодших школярів. / Педагогічний дискурс: зб. наук. праць  гол. ред. І.М.Шоробура. - Хмельницький: ПП. Балюк І.Б., 2011. - Вип.. 10. - С. 95.

Вашуленко, О. В. Види повторення в системі засвоєння знань, формування умінь і навичок / О.В.Вашуленко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / Редкол. ‑ К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 303-307.

Вашуленко, О. В. Психологічні передумови організації повторення / О.В.Вашуленко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / Ред. кол.: Н.С.Побірченко (гол. ред.) та інші. – К.: Наук. Світ, 2003. – Вип. 6. – С.153-162.

Вашуленко, О. В. Повторення як невід’ємна складова процесу засвоєння знань молодшими школярами / О.В.Вашуленко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 5. – Глухів: ГДПУ, 2004. – С.79-83.

Вашуленко, О. В. Особливості організації повторення в початкових класах / О.В.Вашуленко // Школа першого ступеня: теорія і практика: зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький – 2004. – Вип. 10. – С. 54- 65.

Вашуленко, О. В. Застосування різних видів повторення на уроках української мови / О.В.Вашуленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 12-13. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2007. – С. 11-13.

Вашуленко, О. В. Способи організації повторення навчального матеріалу / О.В.Вашуленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. ‒ № 6. – С. 95 – 98.

Вашуленко, О. В. Способи повторення навчального матеріалу / О.В.Вашуленко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 419. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 23-29.

Вашуленко,  М. С. У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського толерантність – багатогранне поняття. / М. С. Вашуленко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. / гол. ред. В. Д. Будак. – Випуск 1.46 9108). –  Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С.31-35

.Вашуленко,  М. С. Методичні орієнтири щодо навчання української мови у 3 класі / М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська // Початкова школа. – 2014. – №6. – С.4-11.

Вашуленко,  М. С. Концептуальні засади створення підручників з української мови для початкової школи / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки., –№6. – 2014. – С. 12-17. (Серія Педагогічні науки).

Вашуленко,  О. В. Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших школярів / О.В.Вашуленко // Початкова школа. –2014. – № 1. – С. 8 – 11.

Вашуленко,  О. В. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання) / О.В.Вашуленко // Початкова школа. – 2014. ‒ № 12. – С. 5-10.

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів / О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко,  К.І. Пономарьова, В.О., Мартиненко, О. Ю. Прищепа, О. В.  Онопрієнко, Н. П.Лістопад, О. В. Вашуленко, І. В. Андрусенко [та ін.] // Початкова школа. – 2014. – № 4. – С. 1-49.

Листопад, Н. П. Особливості застосування комп’ютерно-інформаційних технологій навчання математики в початковій школі / Ю. О. Дорошенко, Н.П.Листопад // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2000. – с. 44 - 47.

Листопад,  Н. П. Розвиток логічного мислення молодших школярів як психолого-педагогічна проблема  / Н.П. Листопад // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. - № 6.  –   С. 133 – 135.

Листопад,  Н. П. Теоретико-методичні підходи до створення підручників з математики для учнів  1- 4 класів / Н.П. Листопад // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 147 – 152.

Листопад,  Н. П. Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики / Н.П. Листопад //Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 419. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 130-133.

Мартиненко, В. О. Моделювання змісту літературної освіти молодших школярів // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 2002. – Вип. 3. –  С. 124 – 127.

 Мартиненко,  В. О. Критерії добору  художніх текстів для уроків роботи з дитячою книжкою у 1-2 класах./ В.О.Мартиненко //  Вісник Луганського держ. ун-ту  ім. Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – Луганськ, 2004. – С.135- 137.

 Мартиненко, В. О. Методика роботи із значними за обсягом художніми текстами на уроках позакласного читання в 3 – 4 класах  /В.О.Мартиненко  // Наукові і освітянські методології і практики:  Вип. 4. – К., 2005. – С. 178 – 180.

Мартиненко, В. О. орів у процесі добору текстів до підручників з читання/  В.О. Мартиненко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Вип. 6. – К.,- 2006. –  С. 278 – 283.

Мартиненко, В. О. Особливості роботи з дитячою книжкою у 1-2 класах початкової школи / Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2008. – № 1-3. – С. 125-127.

Мартиненко,  В. О. Робота з дитячою книжкою у структурі читацької діяльності учнів 1–2 класів / В. О. Мартиненко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [редкол.; наук. ред. О. М. Топузов]. – К., 2012. – Вип. 12. – С. 519–527.

Мартиненко,  В. О. Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів / В. О. Мартиненко // Педагогічна теорія і практика.  Кам’янець-Подільський національний педагогічний університет ім. І. Огієнка. – Випуск ХV. – Кам’янець-Подільський, 2013.С. 121 – 124.

Мартиненко, В. О. Моделювання уроку літературного читання у контексті компетентнісного підходу/ В.О.Мартиненко.  – Українська мова і література в школі, 2014. - № 8. – С. 37-39.

Мартиненко, В. О. Формування досвіду читацької діяльності третьокласників. / В.О.Мартиненко. – Початкова школа. – 2014. – № 10. – С. 11-14.

Онопрієнко, О. В.  Метод проектів: традиції та перспективи / О. В. Онопрієнко // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб. наук.-метод. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2005. – Вип. 8. – С. 130–134.

Онопрієнко, О. В.  Використання змісту підручників для 4 класу під час розробки навчальних проектів / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучасного підручника. – К. : Педагогічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 305–309.

Онопрієнко, О. В.  Проектна діяльність як інтегративна модель навчальної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип. 40. – С. 84–87.

Онопрієнко, О. В.  Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу / О. В. Онопрієнко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Випуск 34. – С. 121–127.

Онопрієнко, О. В.  Наступність як чинник впливу на якість початкової математичної освіти / О. В. Онопрієнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Випуск 34. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2011. – С. 393–3

Онопрієнко, О. В.  Формування змісту навчання математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2011. – Вип. 11. – С. 307–314.

Онопрієнко, О. В.  Предметна математична компетентність як дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Сучасна початкова освіта: вектори розвитку : Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2012. – С. 214–222.

Онопрієнко, О. В.  Створення підручника «Математика» для учнів 1 класу на засадах компетентнісного підходу / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12.– С. 603–609.

Пономарьова, К. І. Синоніми як засіб увиразнення мовлення молодших школярів / К. І. Пономарьова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарн. ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 18. – С. 33-38.

Пономарьова, К. І. Місце лексичних вправ у початковому курсі української мови / К. І. Пономарьова // Школа першого ступеня: теорія і практика: зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 7.

Пономарьова, К. І. Система лексичних вправ як засіб формування комунікативних умінь молодших школярів / К. І. Пономарьова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарн. ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 26. – С. 34-36.

Пономарьова, К. І. Основні вимоги до монологічного мовлення молодших школярів та умови його успішного розвитку / К. І. Пономарьова // Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. праць Ужгородського нац. ун-ту. – Ужгород, 2007. – Вип. 12. – С. 48-49.

Пономарьова, К. І. Розвиток мовленнєвотворчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / К. І. Пономарьова // зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123. – Том І. – С. 259-262.

Пономарьова, К. І. Особливості нових вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови / К.І. Пономарьова // Початкова школа. – 2014. – № 3. – С. 4-6.

Прищепа, О. Ю. Недоліки письма і їх причини /Прищепа О.Ю.// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського держ. пед. універ. імені Павла Тичини. – К.: Наук. світ, 2002. – Вип. 2. –С.74-75.

Прищепа, О. Ю. Писемне мовлення – особлива форма спілкування / Прищепа О.Ю. //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2008. – № 1-3. – С.33-36.

Прищепа, О. Ю. Професійна компетентність учителя як умова навчання письма першокласників / О. Ю. Прищепа // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17 : Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 18. – С. 124–126.

Прищепа, О. Ю. Ефективний спосіб організації каліграфічної хвилинки на уроці української мови в 3 класі / Ольга Прищепа // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 7 – 10.

Савченко, О. Я. Джерела мотивації навчальної діяльності учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; За заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х.: ХДПУ, 2000. – Вип. 10, ч. 3. – С. 55–58.

Савченко, О. Я. Ціннісні орієнтири шкільної освіти //Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листоп. 2000 р. Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, АПН України, Т-во „Знання” України; За заг. ред. В. Андрущенка. – К., 2000. – Вип. 3.

Савченко, О. Я. Варіативність шкільних підручників в умовах особистісного підходу до навчання // Педагогіка. Соціальна робота: Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 108–110.

Савченко, О. Я. Етапи реформування змісту шкільної освіти в Україні за роки незалежності // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992–2002: Зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / Ред.: В. М. Мадзігон, О. Я. Савченко, І. Ф. Прокопенко; Голов. ред.: В. Г. Кремень. – Х.: ОВС, 2002. – С. 210–227. – Бібліогр.: с. 227 (15 назв).

Савченко, О. Я. Послідовники ідей великого педагога: [Виступ на ІХ всеукр. пед. читаннях 27–27 верес.у Тернополі] // Студент. вісн. – 2002. –№ 7 (210). – С. 1–2.

Савченко, О. Я. Сучасні тенденції підготовки вчителя ХХІ століття для оновленої національної школи // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Редкол.: Н. С. Побірченко, І. Д. Бех... О. Я. Савченко та ін. – К.: Наук. світ, 2002. – С. 139–145. – Бібліогр.: с. 144–145 (7 назв).

Савченко, О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Педагогіка. Соціальна робота: Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 111–115. – Бібліогр.: с. 115 (11 назв).

Савченко, О. Я. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Редкол.: Н. С. Побірченко, І. Д. Бех... О. Я. Савченко та ін. – К.: Наук. світ, 2002. – 242 с.

Савченко, О. Я. [Доповідь] // Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні: Матеріали парлам. слухань у Верхов. Раді України 16 жовт. 2002 р. / Верхов. Рада України. Ком.з питань науки і освіти. – К.: Парлам.вид-во, 2003. – С. 48–50.

Савченко, О. Я. Розвиток у молодших школярів здатності до самонавчання // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Редкол.: В. П. Коцур, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік та ін. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 7. – С. 15–21.

Савченко, О. Я. Вступ // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / М-во освіти і науки України; Ред. О. І. Локшина. – К.: К.І.С, 2004. – С. 7–8.

Савченко, О. Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи: діалог з В. О. Сухомлинським // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки: Зб. наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського; Редкол.: В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, А. М. Богуш та ін. – Миколаїв, 2004. – Вип. 8. – С. 4–9. – Бібліогр.: с. 9.

Савченко, О. Я. Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб наук. пр. / Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.), О. Я. Савченко, Н. М. Бібік та ін. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 10. – С. 109–117. – Бібліогр.: с. 116–117.

Савченко, О. Я. Вміння учнів учитися як вимір якості шкільної освіти //Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / За ред. акад. С. Д. Максименка. – К., 2005. – С. 34–38.

Савченко, О. Я. Підготовка вчителя в контексті інновацій шкільної освіти // Наук. Часопис. – Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –– К., 2005. – Вип. 2. – С. 3–9.

Савченко, О. Я. Уміння вчитись як ключова компетентність// Компетентністна освіта: від теорії до практики. – К.: Плеяда, 2005. – Вип.3/4. – С.4–21.

Савченко, О. Я. Системний підхід у визначенні і досягненні якості шкільної освіти // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук пр. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Гр. Сковороди / Редкол.: В. П. Коцур, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік та ін. – Тернопіль: Астон, 2006. – Вип. 17/18. – С. 10–16.

Савченко, О. Я. Слово до читача // Профільне навчання: теорія і практика: Зб. наук. пр. за матеріалами методол. семінару АПН України / АПН України. Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті. Ін-т педагогіки. – К.: Пед. преса, 2006. – С. 5–6.

Савченко, О. Я. Сучасна школа: територія творчості: [Про Всеукр. наук.-практ. конф. „Моделі розвитку сучасної української школи”, провед. з ініціативи АПН України на базі Черкас. ОІППО] / Матеріал підгот. О. Коваленко // Комент. до інформ. зб. МОН України. – 2006. – № 10. – С. 6–20. – Із змісту: [Виклад доп. О. Савченко „Досвід моделювання шкільної системи, аналіз теорії і практики]. – С. 5–15.

Савченко, О. Я. Удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті модернізації шкільної освіти // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки: Зб. наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського; Редкол.: В. Д. Будак, О. Я. Савченко., О. В. Сухомлинська та ін. – Миколаїв: МДУ, 2006. – Вип. 12, т. 1. – С. 22–3

Савченко, О. Я. Принципи організації виховного процесу./Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. –  № 6. – 1,0.

Савченко, О. Я. Розвиток особистості – стрижнева проблема творчості В.О.Сухомлинського / Наук. записки Кіровоградського державного пед. університету ім. В.Винниченка. – Кіровоград: РВВКДПУ, 2008. – 0,5.

Савченко, О. Я. Порадимось з Сухомлинським / Зб. «Обережно дитина!» В.О.Сухомлинський про важких дітей. – Луганськ: Луганський національний університет ім. Т.Шевченка, 2008. – 0,5.

Савченко, О. Я. Гуманістичні засади педагогіки В.О.Сухомлинського / Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник» Кіровоградського ОІПДО. – Кіровоград, 2008. – № 1-2. – 0,5.

Савченко, О. Я. Компетентнісний підхід як чинник якості професійної підготовки майбутнього вчителя. Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова: серія 17, вип. 17. – 0,5.

Савченко, О. Я. Навчальне середовище як чинник стимулювання дослідницької діяльності молодших школярів / Олександра Савченко // Наукові записки Малої академії  наук України: (збірник наукових праць). – К.: ТОВ «Праймдрук». – 2012. – 304 с. –  (Серія: Педагогічні  науки, вип. 1). С. 41-50.

Савченко, О. Я. Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи [/ О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 207–213.

Савченко, О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах державного суверенітету: управлінський, дидактичний і методичний аспекти. Зб. наук праць в 5 т.. – Т.3. : - Київ: Педагогічна думка, 2012. – 432 с. – С. 61-75.

Савченко, О. Я. Структурування підручника «Основи здоров’я» для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів / О. Я. Савченко, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12.– С. 669–676.

Савченко, О. Я. Уміння учнів вчитися упедагогічній системі В. О. Сухомлинского. Наукові записки. Кіровоградський державний  педагогічний університет імені Володимира Винниченка Том І вип. 123, Кіровоград, 2013, - с. 7 – 11.

Савченко, О. Я. Толернатність як цінність шкільної освіти: методичний аспект. / О. Я Савченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. /  гол.ред. В. Д. Будак. – Випуск 1.46 9108). – 9 Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 125-130.

Савченко, О. Я. Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми. / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія Вісник НАПН України. – №2 (83) 2014. – С. 25-33.

Савченко, О. Я. Методичний аналіз навчального комплекта з предмета «Літературне читання», 3 клас. / О. Савченко // Початкова школа, 2014. – №7. – С. 3-8.

Савченко, О. Я. Педагогіка толерантності – вимога часу / Олександра Савченко / Дошкільне виховання. – № 10. – 2014. – С. 3-8.

Савченко, О. Я. Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект. / О. Я Савченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. / гол. ред. В. Д. Будак. – Випуск 1.46 9108. (Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 125-130.

Савченко, О. Я. Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект / О. Я. Савченко / Початкова  школа–2014. . – № 9. – С. 4-8.

Савченко, О. Я. У провадження  компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми / О. Я. Савченко // «Педагогіка і психологія. – 2014. – № 2 (83). – С. 25-32.

Савченко, О. Я. Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми / О. Я. Савченко / Рідна школа. – 2014. – № 4 – 5.– С. 12 – 16.

Савченко О. Я. Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми  / О. Я. Савченко / // Рідна школа. – 2014. – № 4-5. – С. 12–16. 

Савченко, О. Я. Формування у молодших школярів загальнонавчальних комунікативних умінь і навичок / О. Я. Савченко / Початкова школа. – 2014. – № 10, – С. 6 – 11.

Савченко, О. Я. Формування в учнів умінь працювати з підручником. / Савченко О. Я. // Людинознавчі студії. – 2014. – Вип. 29. Ч. 3. – С.179-195. (Серія педагогіка).

Цымбалару,  А. Д. Участие родителей в проведении внеклассных мероприятий: проектный подход / Цымбалару А. Д. // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-туім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць / – 2005. – № 1-2. – С. 98-103.

Цымбалару, А. Д. К вопросу о педагогических системах / Цымбалару А. Д. // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-туім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць / – 2005. – № 1-2. – С. 117-122.

Цымбалару, А. Д. Анализ возможностей современных учебников для развития коммуникативной компетентности младших школьников / А. Д. Цымбалару // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2006. – Вип. 6. – 328 с. – С. 309-316.

 

Цимбалару, А. Д. На шляху до школи майбутнього: моделювання освітнього простору / Анжеліка Цимбалару // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – 2007. – Вип. 22. – 224 с. – С. 141-149.

Цимбалару, А. Д. Семантика понятійного апарату проблеми педагогічного проектування / А. Д. Цимбалару // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 40. – 176 с. – С. 121-127.

Цимбалару, А. Д. Освітній простір у школі як об’єкт проектування її інноваційного розвитку / А. Д. Цимбалару // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-туім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 3. – С. 85-91.

Цимбалару,  А. Д. Шкільне середовище як предмет проектування освітнього простору в школі / А. Д. Цимбалару // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук.праць Криворізького держ. пед. ун-ту. – Кривій Ріг, 2010. – Вип. 29. – 487 с. – С. 342-350.

Цимбалару, А. Д. Освітнє середовище в школах В. Сухомлинського і О. Захаренка / А. Д. Цимбалару // Вісник Черкаського ун-ту : зб. наук. праць Черкаського нац.. ун-ту ім. Б. Хмельницького : спецвипуск у 2 ч. – Ч. 1. – 2010. – С. 193-197. (Серія Педагогічні науки).

Цимбалару, А. Д. Особливості формування варіативних моделей освітнього простору у вітчизняній початковій школі / А. Д. Цимбалару // Педагогічний дискурс : зб. наук.праць. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – Вип. 10. – 559 с. – С. 513-518.

Цимбалару, А. Д. Соціальне замовлення як чинник проектування освітнього простору молодших школярів / А. Д. Цимбалару // Сучасна початкова освіта: вектори розвитку : зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун-ту : Спецвипуск. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 340 с. – С. 294-301.

Цимбалару, А. Д. Підготовка вчителя до педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня в системі внутрішньошкільної методичної роботи / Цимбалару А. Д. // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – 536 с. – С. 175-180.

Цимбалару, А. Д. Результативність проектування освітнього простору в школі І ступеня: середовищний компонент / А. Д. Цимбалару // Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – Вип. 1. – 304 с. – С. 50-62. (Серія Педагогічні науки).

Цимбалару, А. Д. Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: підготовка та організація діяльності вчителя в системі внутрішньошкільної методичної роботи / А. Д. Цимбалару // Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 2. – С. 103-110. (Серія Педагогічні науки).

Цимбалару, А. Д. Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: просторово-предметний і соціальний компоненти / А. Д. Цимбалару // Наукові записки малої академії наук України : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 3. – С. 42-50. (Серія Педагогічні науки).

Цимбалару, А. Д. Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: діяльнісний компонент / А. Д. Цимбалару // Наукові записки малої академії наук України : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 4. – С. 97-104. (Серія Педагогічні науки).

Цимбалару, А. Д. Алгоритм інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / А. Д. Цимбалару, Г. Д. Щекатунова // Інновації в сучасній школі у контексті діалогу педагогічних культур. – К. : ПП «Р.К. Мастер-принт», 2012. – 365 с. – С. 34-43.

Цимбалару, А. Д. В

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz